אישור פעולה בשם אדם שמונה לו אפוטרופוס

מי שמונה כאפוטרופוס נדרש ומוסמך לפעול בשם האדם שהוא מונה עבורו כאפוטרופוס (או בקיצור אשל"א), אולם ישנן פעולות מסוימות, לרוב – פעולות משפטיות או פעולות הקשורות לכספי האשל"א ונכסיו, שבכדי לבצע אותן, על האפוטרופוס לקבל אישור מיוחד, מראש, מבית המשפט.

הפעולות עבורן נדרש לקבל אישור מראש מבית המשפט:

 • העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של דירה או יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר.
 • עסקה במקרקעין, למעט השכרה נכס לתקופה של עד 5 שנים, אשר חוק הגנת הדייר לא חלות עליה.
 • המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין.
 • הסתלקות מחלק או ממנה בעיזבון, או העברה או שעבוד של חלק או מנה בעיזבון.
 • בהנחה שנחתם טופס הנחיות מקדימות לאפוטרופוס גם הפעולות הבאות מתן תרומה בסכום העולה על הסכום שנקבע בהנחיות המקדימות לחוק הכשרות המשפטית, או בסכום העולה במצטבר על 100,000 ₪, לפני הסכום הנמוך בין שניהם, ובתנאי שניתנה לכך הסמכה מפורשת בהנחיות המקדימות.
 • מתן מתנה שלא נהוגה בנסיבות העניין, ואם ניתנה הסמכה בהנחיות מקדימות – מתן מתנה בסכום העולה על הסכום שנקבע בהנחיות המקדימות, או בסכום העולה במצטבר על 100,000 ₪, הנמוך ביניהם.
 • פעולה משפטית אחרת, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששווין עולה על 100,000 ₪, אלא אם כן ניתנה הסמכה מפורשת בהנחיות מקדימות. במידה וניתנה הסמכה מפורשת, תובא לאישור בית המשפט כל פעולה משפטית ששוויה עולה על 500,000 ₪.
 • משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), העברת הכספים לאחר, שעבודם או עיקולם.
 • מתן ערבות או מתן הלוואה. באם ניתנה הסמכה מפורשת למתן הלוואה קבלת אישור תידרש עבור מתן הלוואה בסכום העולה על הסכום שנקבע בהנחיות המקדימות, או בסכום העולה על 100,000 ₪, הנמוך מהשניים.
 • התחייבות לביצוע פעולה מהפעולות המפורטות בסעיפים 1-10 לעיל.
 • כל פעולה אחרת שבית המשפט קבע כטעונה אישור.

כיצד מקבלים אישור לביצוע פעולות אלו?
על מנת לקבל לבקש אישור לביצוע פעולות אלו, יש להגיש בקשה לבית משפט לענייני משפחה. לפני הגשת הבקשה על האפוטרופוס לשתף את האשל"א במידע בנוגע להחלטתו לבצע פעולה זו, ככל שניתן להתייעץ עימו ולשמוע מה דעתו בעניין. לבקשה יש לצרף מסמכים רלבנטיים לרבות אישורים, חוזי מכירה וקניה ועוד. במקרים מסויימים ניתן לקבל את אישור בית המשפט גם בדיעבד.

משרדנו מתמחה בתחום האפוטרופסות
לרבות הגשת בקשות לאישור פעולה בשם אדם שמונה לו אפוטרופוס

לפרטים נוספים ולתיאום פגישה פנו אלינו בטלפון – 052-2373292

אהבתם? שתפו את הכתבה >