בקשה להשקעת כספים של אדם שמונה לו אפוטרופוס

על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, מי שמונה כאפוטרופוס לאדם אחר, מחויב להחזיק ולהשקיע את כספו של אותו אדם, שאינו נדרש לצרכיו השוטפים לשם שמירה על ערכו וצבירת כספי הריבית. בחירת סוגי ההשקעות ומשכן יקבעו תוך התחשבות בצורכי החסוי, ובמידת האפשר בעמדתו לגבי השקעות אלו.
החוק מפרט גם את אפיקי ההשקעה בהן יוכל האפוטרופוס לבחור וקיימת הפרדה בהנחיות לגבי השקעת כספים להם החסוי יזקק תוך כשנתיים לבין השקעת כספים שלא צפוי שהחסוי יזדקק להם בשנתיים הקרובות.

השקעת כספים אשר צפוי שהחסוי יזדקק להם בתוך שנתיים
כספים אלו ניתן להשקיע בכמה אופנים:

    • פיקדונות בנקאיים שקליים, נושאי ריבית או הפרשי הצמדה וריבית
    • קרנות כספיות המוגדרות בתקנות השקעות משותפות בנאמנות
    • אג"ח ממשלתי שמועד פירעונם אינו עולה על שנתיים ממועד הרכישה

כספים שלא צפוי שחסוי יזדקק להם בתוך שנתיים
כספים אלה ניתן להשקיע באופנים הבאים:

  • פיקדונות בנקאיים בתוכניות חיסכון בנקאיות, נושאי ריבית או הפרשי הצמדה וריבית, לפרקי זמן מוגדרים מראש העולים על תקופה של שנתיים
  • אג"ח ממשלתי לפרקי זמן מוגדרים מראש העולים על תקופה של שנתיים

כמו כן, האפוטרופוס רשאי להשקיע גם בקרנות ייעודיות המנוהלות על ידי האפוטרופוס הכללי ומיועדות לאנשים שמונה להם אפוטרופוס, או בכל דרך אחרת שאישר בית המשפט מראש.

בנוסף, יודגש שבהשקעת סכומים מעל תקרה הקבועה בחוק, נדרש אישור בית המשפט לכל השקעה שאינה באמצעות קרנות האפוטרופוס הכללי.

כיצד מתבצעת ההשקעה?

יש להגיש לבית המשפט בקשה ואליה לצרף טופס בקשה להשקעת כספים וכן את צו מינוי האפוטרופוס וצילום של תעודת הזהות שלו. הבקשה תועבר ליחידה הכלכלית של משרד האפוטרופוס הכללי, אשר תגיש חוות דעתה באשר לאופן הכדאי ביותר להשקעה.

כיצד ניתן למשוך כספים שהושקעו אצל האפוטרופוס הכללי?

ניתן למשוך את הכספים המושקעים אצל האפוטרופוס הכללי לצורך השקעתם בכל אפיק המותר עפ"י החוק, או באישור בית המשפט, וכן כאשר האפוטרופסות בטלה או שהחסוי נפטר וניתן בעניינו צו ירושה או צו קיום צוואה. כמו כן, במקרה וכספי ההשקעה נדרשים לצורך מילוי צרכיו השוטפים של החסוי, ניתן לשחרר אותם באישור בית המשפט.

משרדנו מתמחה בתחום האפוטרופסות לרבות טיפול בבקשות להשקעת כספי חסויים

לפרטים נוספים ולתיאום פגישה פנו אלינו בטלפון – 052-2373292

אהבתם? שתפו את הכתבה >