הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס

הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס

איש מאיתנו אינו יודע מה צופן לו העתיד, והאם בעתיד ייקלע למצב בו בית המשפט ימנה לו אפוטרופוס. מסמך ההנחיות המקדימות למינוי אפוטרופוס, הוא אמצעי משפטי המאפשר לאדם לקבוע באיזה אופן יטופלו ענייניו הרכושיים או האישיים או הרפואיים, וכן ניתן לקבוע אף את זהות האפוטרופוס, במקרה שבית המשפט יחליט למנות לו אפוטרופוס. מסמך ההנחיות המקדימות ייכנס לתוקף אם וכאשר יינתן לעורך המסמך צו אפוטרופסות, ובתנאי שתוכנו יאושר על ידי בית המשפט.
יודגש שלבית המשפט יש שיקול דעת להחליט האם לקיים את הנחיות המסמך או לסטות מהן.

מי רשאי לערוך מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס?
כל אדם בגיר רשאי לערוך מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס, בפני עורך דין שהוכשר לכך על ידי האפוטרופוס הכללי. במקרה בו המסמך מציין את זהות האפוטרופוס שברצונו של עורך המסמך כי ימונה לו, על אותו אפוטרופוס מבוקש להסכים לכך, ולאשר בחתימתו את הנחיות המסמך.
בסיום עריכת המסמך, יחתום עליו עורך המסמך בנוכחות עורך הדין, ועורך הדין יפקידו במשרד האפוטרופוס הכללי.
לאחר הפקדת המסמך בידי האפוטרופוס הכללי, ועד שיינתן צו אפוטרופסות, האפוטרופוס הכללי ישלח לעורך המסמך תזכורות מדי שלוש שנים, על מנת לוודא שאינו רוצה לשנות את הנחיותיו.

אילו הנחיות ניתן לכלול במסמך ההנחיות המקדימות?
ההנחיות המפורטות במסמך יכולות להתייחס לעניינים אישיים, כדוגמת מקום מגורים, עניינים רפואיים כדוגמת אילו טיפולים יינתנו ומי יטפל, ועניינים רכושיים כדוגמת אופן הטיפול בנכסי עורך המסמך.

באשר לזהות האפוטרופוס, עורך המסמך יכול לבקש שימונה לו אפוטרופוס יחיד או מספר אפוטרופוסים, וניתן להגדיר במסמך את תחומי האחריות וגבולות האחריות של האפוטרופוסים שימונו, והאם יפעלו במשותף או בנפרד.

כיצד ניתן לבטל מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס?
תוקפו של מסמך הנחיות מקדימות פוקע בהמשך להודעת ביטול של עורך המסמך לאפוטרופוס הכללי, במותו של עורך המסמך או עפ"י החלטת בית משפט.

הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוסלווי וייעוץ במשרדנו

משרדנו מתמחה בתחום האפוטרופסות ובכלל זה בעריכת מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס.
יודגש כי עריכת מסמך הנחיות מקדימות לאפוטרופסות, תבוצע לרוב במקרים בהם אין לממנה החלטה בדבר זהות האפוטרופוס, או שאם החליט בדבר זהות האפוטרופוס, הוא מבקש שיהיה עליו פיקוח על ידי האפוטרופוס הכללי.

שכן, אם הממנה רוצה לאפשר לאדם שיטפל בו אוטונומיה, הרי שסלולה לו הדרך לערוך ייפוי כוח מתמשך, שהוא החלופה העדיפה ביותר כאשר ידועה זהות המטפל.

מאחר וקיימים מספר כלים משפטיים הנותנים מענה למצב בו אדם אינו מסוגל לדאוג לעצמו באופן עצמאי, לפני קבלת כל החלטה הנוגעת למצבים אלו, מומלץ מאוד להיוועץ עם עורך דין מתמחה בתחום האפוטרופסות.

משרדנו מתמחה בתחום האפוטרופסות
ובכלל זה בעריכת מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס ועריכת ייפוי כוח מתמשך

למידע נוסף ולתיאום פגישה פנו אלינו בטלפון – 052-2373292

אהבתם? שתפו את הכתבה >